For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

مقالات كامل ارائه شده دركنفرانس هاي داخلي

 1. اله­یاری، ا.، ب. عظیم­زاده، م. شیروانی، ح. خادمی و م. مصدقی. 1394. تخمین ضریب توزیع نیکل با استفاده از توابع انتقالی در برخی از خاک­های استان مازندران. چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران. رفسنجان. شهریور 94.
 2. نوروزی، س. و ح. خادمي . 1393. توزیع مکانی و زمانی و پایش آلودگی عناصر سنگین در گرد و غبار اتمسفری شهر اصفهان. همایش ملی محیط زیست و صنعت سبز. 26-27 آذر 93.  دانشگاه اصفهان.
 3. نوروزی، س. و ح. خادمي . 1393.   پایش زیستی آلودگی گرد و غبار اتمسفری شهر اصفهان به عناصر سنگین با تکنیک پذیرفتاری مغناطیسی. سومین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا. مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما. دی ماه 93. تهران.
 4. خیامیم ،ف. و ح. خادمي . 1393. مقایسه روش حذف پیوستار و رگرسیون حداقل مربعات جزیی در  تخمین مقدار گچ در خاک به روش طیف سنجی مریی_ مادون قرمز نزدیک.  همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم پایه و مهندسی. شیراز.
 5. خیامیم ،ف. و ح. خادمي . 1393. قابلیت روش طیف سنجی مریی_ مادون قرمز نزدیک در پیش بینی چند ویژگی شیمیایی خاکهای استان اصفهان. همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم پایه و مهندسی. شیراز.
 6. خیامیم ،ف. و ح. خادمي . 1393.  بررسی تاثیر اقلیم و برخی ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک بر مقدار کربن آلی خاکهای سطحی استان اصفهان. همایش ملی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی. 14 اسفند 1393. دانشگاه تهران.
 7. نوروزی. س. و ح. خادمی.1392. منشایابی و توزیع زمانی غلظت فلزات سنگین در گرد و غبار اتسفری شهر اصفهان. اولین کنفرانس ملی الکترونیکی علوم کشاورزی و محیط زیست. شیراز.
 8. جعفری. ف. و ح. خادمی. 1392. منشایابی برخی فلزات سنگین در گرد و غبار اتمسفری شهر کرمان. دومین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا. دی ماه 1392. دانشگاه صنعتی شریف.
 9. جعفری، ا. ح. خادمی. ش. ایوبی و م. ه. فرپور. 1392. ارتباط پارامترهای سرزمین با تغییرات مکانی ماده آلی خاک. دوازدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر. کرمان.
 10. احمدي دوآبي، ش.، م. افيوني، م. كرمي و ح. خادمي. 1392. بررسي نرخ ترسیب گرد و غبار و میزان ورود عناصر سنگین روی و مس همراه آن به استان کرمانشاه. نخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین. اصفهان.
 11. احمدي دوآبي، ش.، م. افيوني، م. كرمي و ح. خادمي. 1392. نرخ فرونشست گرد و غبار اتمسفری در استان کرمانشاه در بهار و تابستان 1392. سومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان­های گرد و غبار. یزد.
 12. نادری زاده، ز. ،  ح. خادمي و ش. ایوبی.  1392. استفاده از برگ نخل به عنوان نمونه گیر بیولوژیکی گرد و غبارهای بوشهر - عسلویه. سومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفانهای گرد و غبار. 25-26 دی ماه 1392. دانشگاه یزد.
 13. نوروزی، س. و ح. خادمي . 1392. روند زمانی برخی خصوصیات شیمیایی گرد و غبار جوی شیزدسهر اصفهان و شرق آن. سومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفانهای گرد و غبار. 25-26 دی ماه 1392. دانشگاه یزد.
 14. سلطانی، ز. ش. ایوبی و ح. خادمی. 1392. بررسی تغییرات پذیرفتاری مغناطیسی در اجزا مختلف ذرات خاک در منطقه صنعتی فولاد مبارکه اصفهان. سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران. 8-10 بهمن 1392. دانشگاه شهیدچمران اهواز.
 15. پورمحمدعلي، ب. و ح. خادمي . 1392. تاثير مواد مادري و كاني شناسي بر تغييرات مكاني پتاسيم كل و قابل جذب در مهمترين خاكهاي استان مازندران  . سيزدهمين كنگره علوم خاك ايران. 8-10 بهمن 1392. دانشگاه شهيد چمران اهواز.
 16. ا.، ح. خادمی. م. ر. مصدقی. و ف. خیامیم. 1392. پهنه­بندی بافت خاک­های سطحی استان اصفهان و ارتباط آن با مواد مادری. سيزدهمين كنگره علوم خاك ايران. 8-10 بهمن 1392. دانشگاه شهيد چمران اهواز.
 17. نمازی. ز.، ش. ایوبی. ر. تقی­زاده. و ح. خادمی. 1392. بررسی کارایی مدل رگرسیون درختی جهت واسنجی دستگاه القاگر الکترومغناطیس. سيزدهمين كنگره علوم خاك ايران. 8-10 بهمن 1392. دانشگاه شهيد چمران اهواز.
 18. والایی. م.، ش. ایوبی. ح. خادمی. و ف. خرمالی.1392.بررسی اثرات رژیم رطوبتی و اقلیم بر تغییرات عمودی برخی ویژگی­های فیزیکی و شیمیایی خاک در استان گلستان. سيزدهمين كنگره علوم خاك ايران. 8-10 بهمن 1392. دانشگاه شهيد چمران اهواز.
 19. افشاري، ع. ، ح. خادمي، ش. ايوبي، م.ا. دلاور و ا. موسوي. 1392. توزيع عمودي پارامترهاي مغناطيسي و غلظت آهن كل و ارتباط آنها با ليتولوژي مواد مادري خاكها در اطراف زنجان  . سيزدهمين كنگره علوم خاك ايران. 8-10 بهمن 1392. دانشگاه شهيد چمران اهواز.
 20. افشاري، ع. ، ح. خادمي، ش. ايوبي  و ا. موسوي. 1392. ارزيابي غلظت و توزيع ژيوشيميايي عناصر سنگين در كاربري هاي مختلف در اراضي مركزي استان زنجان  . سيزدهمين كنگره علوم خاك ايران. 8-10 بهمن 1392. دانشگاه شهيد چمران اهواز.
 21. يوسفي فرد، م. ، ش. ايوبي، ا. جلاليان، ح. خادمي و ف. خرمالي. 1392. تشكيل كلسيت خاكساز در خاكهاي توسعه يافته روي سنگ هاي آذرين شمال غرب ايران  . سيزدهمين كنگره علوم خاك ايران. 8-10 بهمن 1392. دانشگاه شهيد چمران اهواز.
 22. مقاره عابد، م. ح. خادمي ، و ش. ايوبي. 1392.نقش شوري و گچ در ميزان پذيرفتاري مغناطيسي مهمترين گروههاي بزرگ خاكهاي اطراف اصفهان   . سيزدهمين كنگره علوم خاك ايران. 8-10 بهمن 1392. دانشگاه شهيد چمران اهواز.
 23. مقاره عابد، م. ح. خادمي ، و ش. ايوبي. 1392. پذيرفتاري مغناطيسي مهمترين گروههاي بزرگ خاكهاي استان چهارمحال و بختياري و تاثير مواد آلي بر آن  . سيزدهمين كنگره علوم خاك ايران. 8-10 بهمن 1392. دانشگاه شهيد چمران اهواز.
 24. سليمان زاده، م ح. خادمي و ا.ح. خوشگفتارمنش.. 1392. توانايي جو در جذب آهن از كانيهاي ميكايي  . سيزدهمين كنگره علوم خاك ايران. 8-10 بهمن 1392. دانشگاه شهيد چمران اهواز.
 25. افشاري، ع. ، ح. خادمي، ش. ايوبي  و ا. موسوي. 1392.  تاثير مواد مادري بر برخي خصوصيات ژيوشيمياي عناصر سنگين و ويژگيهاي فيزيكوشيميايي خاكهاي اطراف زنجان. سيزدهمين كنگره علوم خاك ايران. 8-10 بهمن 1392. دانشگاه شهيد چمران اهواز.
 26. يزداني، ا.، م.ر. مصدقي، ح. خادمي و ف. خياميم . 1392. تعيين زمان مناسب الك كردن براي اندازه گيري پايداري ساختماني خاكهاي سطحي استان اصفهان  . سيزدهمين كنگره علوم خاك ايران. 8-10 بهمن 1392. دانشگاه شهيد چمران اهواز.
 27. نوروزي، س. و ح. خادمي. 1392.  امكان سنجي استفاده از برگ چنار در پايش زيست محيطي آلودگي فلزات سنگين در گرد و غبار اتمسفري . سيزدهمين كنگره علوم خاك ايران. 8-10 بهمن 1392. دانشگاه شهيد چمران اهواز.
 28. جعفري، ف. و ح. خادمي . 1392. ارزيابي ميزان آلودگي گرد و غبار اتمسفري شهر كرمان و پراكنش آن  . سيزدهمين كنگره علوم خاك ايران. 8-10 بهمن 1392. دانشگاه شهيد چمران اهواز.
 29. احمدي دوآبي، ش.، م. افيوني، م. كرمي و ح. خادمي. 1392. بررسي غلظت نيكل در گرد و غبار استان كرمانشاه طي فصل بهار 1392  . سيزدهمين كنگره علوم خاك ايران. 8-10 بهمن 1392. دانشگاه شهيد چمران اهواز.
 30. نادري زاده، ز. ، ح. خادمي، ش. ايوبي و ف. چاهي بخش. 1392. غلظت كل برخي فلزات سنگين و توزيع اندازه ذرات گرد و غبارهاي بخشي از استان بوشهر  . سيزدهمين كنگره علوم خاك ايران. 8-10 بهمن 1392. دانشگاه شهيد چمران اهواز.
 31. حاتمي، ح.، ع. كريمي.، ا. فتوت. و ح. خادمي. 1391. استفاده از عصاره گير تيزاب سلطاني به عنوان شاخصي از كاني‌هاي پتاسيم دار موجود در خاك. سومين همايش ملي مقابله با بيابان زايي و توسعه پايدار تالاب هاي كويري ايران.شهريور 1392، اراك.
 32. عظیم­زاده، ب.  و ح. خادمي. 1391. ارزیابی غلظت برخی فلزات سنگین در خاک­های شالیزاری بخشی از استان مازندران. پانزدهمين همايش ملي برنج كشور. 1-2 اسفند. دانشكده علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري.
 33. جعفري، ف. و ح. خادمي. 1391. میزان فرونشست اتمسفری در نقاط مختلف شهر کرمان. ششمين همايش ملي و نمايشگاه تخصصي مهندسي محيط زيست. انجمن مهندسي محيط زيست ايران. دانشكده محيط زيست دانشگاه  تهران.
 34. جعفري، ف. و ح. خادمي. 1391 .  غلظت کل مس و سرب در گرد و غبار شهری کرمان در مقایسه با خاکهای منطقه. همايش ملي جريان و آلودگي هوا. 24-25 آبان 1391،  دانشگاه  تهران.
 35. عظیم­زاده اسم­علی­کندی، ب.  و ح. خادمي. 1391. پهنه­بندی غلظت سرب­  در خاک­های سطحی استان مازندران با استفاده از داده­های آزمایشگاهی و ماهواره­ای.  ششمين همايش ملي و نمايشگاه تخصصي مهندسي محيط زيست. انجمن مهندسي محيط زيست ايران. دانشكده محيط زيست دانشگاه  تهران.
 36. افشاري، ع.  و ح. خادمي. 1391. پراکنش مکانی مس و تأثیر فرایند شهرنشینی و صنعتی شدن بر روند افزایش غلظت آن در خاک­های اطراف زنجان.  ششمين همايش ملي و نمايشگاه تخصصي مهندسي محيط زيست. انجمن مهندسي محيط زيست ايران. دانشكده محيط زيست دانشگاه  تهران.
 37. افشاري، ع.  و ح. خادمي. 1391. تغییرات پروفیلی سرب و روی تحت تأثیر کاربری دیم و آبی در اراضی اطراف زنجان.  ششمين همايش ملي و نمايشگاه تخصصي مهندسي محيط زيست. انجمن مهندسي محيط زيست ايران. دانشكده محيط زيست دانشگاه  تهران.
 38. نعيمي مرندي، س. ، ش. ايوبي و ح. خادمي. 1391. بررسي تغييرات مكاني فاكتور آلودگي آهن و كبالت در خاكهاي منطقه صنعتي ذوب آهن اصفهان.ششمين همايش ملي و نمايشگاه تخصصي مهندسي محيط زيست. انجمن مهندسي محيط زيست ايران. دانشكده محيط زيست دانشگاهتهران.
 39. حاتمي، ح.، ع. كريمي.، ا. فتوت. و ح. خادمي. 1390.بررسي تأثير اندازه بر شكل‌هاي مختلف پتاسيم كاني‌هاي مهم سيليكاته پتاسيم دار.17-18 اسفند 1390. دانشگاه آزاد اسلامي خوراسگان.
 40. حجتي، س. و ح. خادمي. 1390. تاثير حرارت بر پايداري ساختماني يك نمونه كاني سپيوليت ايران. نوزدهمين همايش بلورشناسي و كاني شناسي ايران. 16-17 شهريور. دانشگاه گلستان.
 41. حجتي، س. ، ح. خادمي و ا. لندي. 1390. تغييرات كاني شناسي و نرخ ترسيب ذرات گرد و غبار در ترانسكت ارتفاعي جندق-كوهرنگ. دومين همايش ملي فرسايش و طوفانهاي گرد و غبار. 27-28 بهمن 89،  دانشگاه يزد.
 42. موسوي، ع. ، ح. خادمی و ح. شريعتمداري. 1390. امكان تامين پتاسيم مورد نياز جو توسط كاني مقاوم موسكويت در مقادير متفاوت. اولين كنگره ملي علوم و فناوريهاي نوين كشاورزي. 19-21 شهريور. دانشگاه زنجان.
 43. حسینی فرد، س.ج، ح. خادمی و م. کلباسی. 1390. ارزیابی تغییرات خصوصیات فیزیکوشیمیایی و رده بندی خاک در باغ های پسته با سنین مختلف. دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران. 12-14 شهریور 90، دانشگاه تبریز صفحات 1 تا 5.
 44. سلیمانی، ح.ع، ح. خادمی و ش. ایوبی. 1390. تاثیر مواد مادری بر میزان پتاسیم قابل جذب و کل در خاک های سطحی بخشی از اراضی شهرستان فریدن. دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران. 12-14 شهریور 90، دانشگاه تبریز صفحات 1 تا5.
 45. لطفی پارسا، ح، ح. خادمی، آ. هادی نژاد. 1390. تغییرات زمانی میزان رهاسازی پتاسیم از فلوگوپیت در محیط ریشه یونجه (Medicago sativa L.). دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران. 12-14 شهریور 90، دانشگاه تبریز.
 46. موسوی دستنایی، م و ح. خادمی. 1390. اثر اندازه کانی میکایی فلوگوپیت در رهاسازی پتاسیم در محیط ریشه. دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران. 12-14 شهریور 90، دانشگاه تبریز صفحات 1 تا4.
 47. هادی نژاد، آ، ح. خادمی، ش. ایوبی، ح. لطفی پارسا. 1390. قابلیت سدیم تترافنیل بران و استات آمونیوم در عصاره گیری پتاسیم از فلوگوپیت حرارت دیده. دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران. 12-14 شهریور 90، دانشگاه تبریز صفحات 1 تا 5.
 48. خیامیم، ف، ع. موسوی، ح. شریعتمداری و ح. خادمی. 1390. سینتیک رهاسازی پتاسیم از موسکویت و فلدسپار پتاسیم تحت تاثیر اسید اگزالیک به روش عصاره گیری متوالی. دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران. 12-14 شهریور 90، دانشگاه تبریز صفحات 1 تا 5.
 49. فیض بخشیان، ع، ح. شریعتمداری و ح. خادمی. 1390. جذب نیکل بوسیله کانی های زئولیت، بنتونیت و سپیولیت طبیعی ایران. دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران. 12-14 شهریور 90، دانشگاه تبریز صفحات 1 تا 4.
 50. هادی نژاد، آ، ح. خادمی، ش.  ایوبی و ح. لطفی پارسا. 1390. استفاده از فلوگوپیت و موسکویت حرارت دیده  به عنوان منبع پتاسیم در محیط کشت.  دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران. 12-14 شهریور 90، دانشگاه تبریز صفحات 1 تا 4.
 51. محمودی، ز و ح. خادمی. 1390. غلظت برخی فلزات سنگین در گرد و غبار شهر اصفهان و شهرهای مجاور. دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران. 12-14 شهریور 90، دانشگاه تبریز صفحات 1 تا 4.
 52. لطفی پارسا، ح، ح. خادمی و آ. هادی نژاد. 1390. تغییرات زمانی کانی شناسی فلوگوپیت تحت ریزوسفر یونجه     (Madicago sativa L.). دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران. 12-14 شهریور 90، دانشگاه تبریز صفحات 1 تا 5.
 53. نادری زاده، ز و ح. خادمی. 1390. هوادیدگی بیولوژیکی بیوتیت و رهاسازی پتاسیم از آن تحت تاثیر ماده آلی. دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران. 12-14 شهریور 90، دانشگاه تبریز صفحات 1 تا 4.
 54. زمانی بابگهری، م. افیونی، ا. ح. خوشگفتارمنش و ح. خادمی. 1390. فعالیت و تغییر پذیری زمانی آنزیم اوره آز تحت تاثیر مدیریت پسماندهای آلی. دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران. 12-14 شهریور 90، دانشگاه تبریز صفحات 1 تا 4.
 55. یوسفی فرد، م، ش.  ایوبی، ح. خادمی و ا. جلالیان. 1390. رفتار عناصر اصلی در خاک های توسعه یافته روی برخی از سنگ های آذرین در شمال غرب ایران. دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران. 12-14 شهریور 90، دانشگاه تبریز.
 56. یوسفی فرد، م، ش. ا. ایوبی، ح. خادمی و ا. جلالیان. 1390. شدت تکامل خاک های حاصل از برخی از سنگ های آذرین و شاخص های مناسب هوادیدگی شیمیایی در شمال غرب ایران. دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران. 12-14 شهریور 90، دانشگاه تبریز.
 57. بیات، ا. ،  ح.ر. کریمزاده و ح. خادمی . 1389. کانی شناسی رسی کربناتهای  پدوژنیک در یک خاک قدیمی در شرق اصفهان. مجموعه مقالات هیجدهمین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران. 24 تا 25 شهریور 89. دانشگاه تبریز.  صفحات  198-202.
 58. بیات، 1.، ح. خادمی و ح.ر. کریم زاده. 1389. شواهد پالئوپدولوژیک تغییرات اقلیمی کواترنر در شرق اصفهان. مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم. 29 آذر الی 1 دی 89. تهران. صفحات 283 الی 288.
 59. کریمی، ع.ا.، ح. خادمی و ا. جلالیان. 1389. شواهد پدولوژیکی و ژئومورفولوژیکی تغییر اقلیم در شمال شرق ایران. مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم. 29 آذر الی 1 دی 89. تهران. صفحات 209 الی 213.
 60. طالقانی. طح. خادمی و م. افیونی. 1388. استفاده از  نهشته های رسی حاوی اسمکتایت و پالیگورسکایت بعنوان بستر کشت ذرت و کانولا برای جلوگیری  از ورود کادمیوم به داخل این گیاهان. مجموعه مقالات اولین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای. دانشگاه صنعتی اصفهان. صفحات   408-409.  
 61. خیامیم، ف.، ن. نادری زاده ، ح. خادمی و  ا.ح. خوشگفتارمنش. 1388. امکان استفاده از شن کوارتزی و فلوگوپیت به عنوان بستر کشت در سیستمهای کشت بدون خاک. مجموعه مقالات اولین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای. دانشگاه صنعتی اصفهان. صفحات 223-224.
 62. نادری زاده، ن.، ف.خیامیم، ح. خادمی و  ا.ح. خوشگفتارمنش. 1388. امکان استفاده از ذخایر میکایی معدنی به عنوان منبع تامین پتاسیم گیاه در کشت های بدون خاک. مجموعه مقالات اولین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای. دانشگاه صنعتی اصفهان. صفحات 230-231.
 63. خیامیم، فح. خادمی، ا.ح. خوشگفتارمنش و ش. ایوبی. 1388. توانایی گیاه جو (Hordeum vulgare L.) در جذب پتاسیم از موسکویت و فلوگوپیت. مجموعه مقالات یازدهمین کنگره علوم خاک ایران. گرگان. صفحات 975 تا 977.
 64. خیامیم، فح. خادمی و م.ر. سبزعلیان. 1388. توانایی دو نوع گرامینه در جذب پتاسیم از فلوگوپیت. مجموعه مقالات یازدهمین کنگره علوم خاک ایران. گرگان. صفحات 1301 تا 1303.
 65. نادری زاده، ز. و ح. خادمی. 1388. مقایسه رهاسازی پتاسیم از دو نوع میکای تری اکتاهدرال در ریزوسفر یونجه. مجموعه مقالات یازدهمین کنگره علوم خاک ایران. گرگان. صفحات 1330 تا 1331.
 66. نادری زاده، زح. خادمی، ف. نوربخش و ا.ح. خوشگفتارمنش. 1388. رهاسازی پتاسیم از میکاهای دی و تری اکتاهدرال تحت تاثیر ماده آلی در ریزوسفر یونجه. مجموعه مقالات یازدهمین کنگره علوم خاک ایران. گرگان. صفحات 755 تا 756.
 67. نجفی تبار، ط.، ح. خادمی، ا. جلالیان و ف. نوربخش. 1388. تاثیر نوع ماده مادری و جهت شیب بر فرسایش پذیری خاک سطحی در بخشی از زاگرس مرکزی. مجموعه مقالات یازدهمین کنگره علوم خاک ایران. گرگان. صفحات 1955 تا 1956.
 68. نائل، م.، ا. جلالیان، ح. خادمی. م. کلباسی، ف. ستوهیان و ر. شولین. 1388 رابطه خاک- ماده مادری در اراضی جنگلی منطقه فومن- ماسوله: ویژگیهای ژئوشیمیایی و رس شناسی. مجموعه مقالات یازدهمین کنگره علوم خاک ایران. گرگان. صفحات 405 تا 407.
 69. کریمی، ع.رح. خادمی، م. فریچن، ا. جلالیان و م. کهل. 1388. چینه شناسی زمانی و پدولوژیکی رسوبات لسی شمال شرق ایران. مجموعه مقالات یازدهمین کنگره علوم خاک ایران. گرگان. صفحات 416 تا 417.
 70. حجتی، س. و ح. خادمی. 1388. کانی شناسی رسی سازند های قم، قرمز بالایی و قرمز پائینی در بخشی از ایران مرکزی. مجموعه مقالات یازدهمین کنگره علوم خاک ایران. گرگان. صفحات 570 تا 572.
 71. حجتی، س. و ح. خادمی. 1388. مطالعه حضور پالیگورسکایت در برخی رسوبات ترشیاری ایران مرکزی با استفاده از میکروسکپ الکترونی روبشی و عبوری. مجموعه مقالات یازدهمین کنگره علوم خاک ایران. گرگان. صفحات 567 تا 569.
 72. جعفری، ا.، ش. ایوبی، ح. خادمی و ن. تومانیان. 1388. تنوع لندفرم ها و رابطه خاک- لندفرم در منطقه زرند استان کرمان. مجموعه مقالات یازدهمین کنگره علوم خاک ایران. گرگان. صفحات 546 تا 548.
 73. تومانیان، ن.، ا. جلالیان، ح. خادمی و ج. محمدی. 1388. پهنه بندی درصد رس لایه دوم خاک ها در منطقه ای هموار و خشک. مجموعه مقالات یازدهمین کنگره علوم خاک ایران. گرگان. صفحات 508 تا 509.
 74. نوروزی، م.، ا. جلالیان، ش. ایوبی و ح. خادمی. 1388. رابطه بین مقدار روی دانه گندم و پارامترهای پستی و بلندی زمین در منطقه اردل استان چهارمحال و بختیاری. مجموعه مقالات یازدهمین کنگره علوم خاک ایران. گرگان. صفحات 1401 تا 1403.
 75. نوروزی، سح. خادمی، ح. شریعتمداری و م. شیروانی. 1388. سینیتیک رهاسازی پتاسیم از دو کانی میکای تری اکتاهدرال توسط اسیدهای آلی. مجموعه مقالات یازدهمین کنگره علوم خاک ایران. گرگان. صفحات 2198 تا 2200.
 76. کیانی. ف.، ا. جلالیان و ح. خادمی. 1388. استفاده از قابلیت شبیه سازی (Scenario Making) مدل LISEM جهت تصمیم گیری مدیریتی در اراضی لسی استان گلستان. مجموعه مقالات یازدهمین کنگره علوم خاک ایران. گرگان. صفحات 1995 تا 1997.
 77. حسینی فرد. س.جح. خادمی و م. کلباسی. 1388. توانایی گندم در جذب پتاسیم از سه کانی میکایی و اثر آن بر تغییر و تبدیل کانیها. مجموعه مقالات یازدهمین کنگره علوم خاک ایران. گرگان. صفحات 2320 تا 2321.
 78. طالقانی. ط. س.، ح. خادمی و م. افیونی. 1388. پتانسیل نهشته های رسی حاوی اسمکتایت و پالیگورسکایت در جلوگیری از ورود کادمیوم به دو گیاه ذرت و کانولا. مجموعه مقالات یازدهمین کنگره علوم خاک ایران. گرگان. صفحات 2399 تا 2400.
 79. حسینی فرد. س.ج.، ح. خادمی و م. کلباسی. 1388. تخلیه پتاسیم خاک در باغهای پسته با سنین مختلف. مجموعه مقالات یازدهمین کنگره علوم خاک ایران. گرگان. صفحات 2211 تا 2212.
 80. موحدی راد. ز.، ا.ح. خوشگفتارمنش، ح. خادمی و س. صدر. 1388. نقش کاربری اراضی بر توزیع غلظت کل و قابل جذب سرب در بخشی از اراضی استان قم. مجموعه مقالات یازدهمین کنگره علوم خاک ایران. گرگان. صفحات 2188 تا 2190.
 81. نوروزی فرد. ف.، م.ح. صالحی، ح. خادمی و ع.ر. داوودیان دهکردی. 1388. تاثیر مواد مادری مختلف بر غلظت برخی از عناصر سنگین در خاک های منطقه ایران مرکزی. مجموعه مقالات یازدهمین کنگره علوم خاک ایران. گرگان. صفحات 602 تا 604.
 82. موحدی راد، ز. ،  ح. خادمي و ا.ح. خوشگفتارمنش. 1387. بررسی زمين آماری سرب و نيکل در ارتباط با کاربری اراضی در خاکهای سطحی بخشی از استان قم. دومين همايش و نمايشگاه تخصصی مهندسی محيط زيست، دانشگاه تهران.
 83. پيرزاده، م. ، م. افيونی، ا.ح. خوشگفتارمنش . و ح. خادمي. 1387. آلودگی کادميوم در شاليزارها و محصول برنج سه استان اصفهان، فارس و خوزستان . دومين همايش و نمايشگاه تخصصی مهندسی محيط زيست، دانشگاه تهران.
 84. جلالیان، ا.، ح. شریعتمداری، ح. خادمی، ش. ایوبی و م. تابان. 1386. نقش محدودیت های مرفولوژی و فیزیکی خاک در توسعه پایدار فضای سبز شهر اصفهان. سومین همایش ملی فضای سبز و منظر شهری. کیش.
 85. نوروزي، س. و ح. خادمي، 1386. ورميکوليتي شدن برخي کانيهاي ميکائي تحت تأثير ريزوسفرگياه  يونجه. پانزدهمين همايش انجمن بلورشناسي و کانی شناسی ايران، بهمن ماه 1386، دانشگاه فردوسي مشهد.
 86. کياني، ف.، ا. جلاليان، ع. پاشايي اول و ح. خادمي. 1386. نقش جنگل تراشي و تغيير کاربري اراضي بر ميزان فرسايش خاک اراضي لسي در حوزه آبخيز پاسنگ استان گلستان. مجموعه مقالات دهمين کنگره علوم خاک ايران، کرج، 4 تا 6 شهريور 1386.
 87. نجفي تبار، طح. خادمي، ا. جلاليان و ف. نوربخش. 1386. رابطه برخي ويژگي هاي کيفيت خاک با نوع ماده مادري و جهت شيب در بخشي از اراضي مرتعي زاگرس. مجموعه مقالات دهمين کنگره علوم خاک ايران، کرج. 4 تا 6 شهريور 1386.
 88. نوروزي، سميراح. خادمي و ح. شريعتمداري. 1386. آزاد سازي پتاسيم از برخي کانيهاي ميکايي تحت تأثير چند اسيد آلي، مجموعه مقالات دهمين کنگره علوم خاک ايران، کرج، 4 تا 6 شهريور 1386.
 89. تومانيان. ن.، ح. خادمي و ا. جلاليان. 1386. چگونگي تکوين دره زاينده رود و تخريب پلاياي سگزي، مجموعه مقالات دهمين کنگره علوم خاک ايران، کرج، 4 تا 6 شهريور 1386.
 90. کريمي کارويه. ع. رح. خادمي و ا. جلاليان. 1386. توزيع کاني پاليگورسکايت در مواد مادري و خاک هاي جنوب مشهد، مجموعه مقالات دهمين کنگره علوم خاک ايران، کرج، 4 تا 6 شهريور 1386.
 91. شکل آبادي. م.، ح. خادمي، م. کريميان اقبال و ا. گريگوريچ. 1386. اثر چراي دام بر کيفيت بيوشيميايي خاک هاي مرتعي در اقليم هاي متفاوت زاگرس مرکزي، مجموعه مقالات دهمين کنگره علوم خاک ايران، کرج، 4 تا 6 شهريور 1386.
 92. شکل آبادي. م.، ح. خادمي، م. کريميان اقبال. ف. جعفر پيشه و م.ح. همت جو. 1386. تغييرات ذخيره کربن آلي و نيتروژن خاک هاي مرتعي در اقليم هاي متفاوت تحت تأثير چراي دام در زاگرس مرکزي، مجموعه مقالات دهمين کنگره علوم خاک ايران، کرج، 4 تا 6 شهريور 1386.
 93. موحدي راد. ز.، ا. ح. خوشگفتارمنش، ح. خادمي و م. افيوني. 1386. توزيع غلظت کل و قابل جذب عناصر روي و آهن در بخشي از اراضي کشاورزي اطراف قم، مجموعه مقالات دهمين کنگره علوم خاک ايران، کرج، 4 تا 6 شهريور 1386.
 94. شيراني. م.، ا. فتوت، ح. خادمي، غ. ح. حق نيا و ا. لکزيان. 1386. توزيع سرب و کادميم در برخي خاکهاي سطحي مشهد و محدوده صنعتي جاده مشهد- قوچان، مجموعه مقالات دهمين کنگره علوم خاک ايران، کرج، 4 تا 6 شهريور 1386.
 95. بقائي، ا. حح. خادمي، ج. محمدي و م. افيوني. 1384. پهنه بندي توزيع مكاني سرب و نيكل كل دو قطب صنعتي منطقه اصفهان. مجموعه مقالات نهمين كنگره علوم خاك ايران 6-9 شهريور 1384، تهران. صفحات 378-379.
 96. يوسفي فرد، م.، ا. جلاليان و ح. خادمي. 1384. اثر تغيير كاربري اراضي مرتعي بر هدررفت خاك، مواد آلي و عناصر غذايي در منطقه چشمه علي استان چهارمحال وبختياري. سومين همايش ملي فرسايش رسوب، تهران، 6 الي 9 شهريورماه 1384. صفحات 117 - 119.
 97. خادمي، ح. و ع.ر. كريمي. 1384. توزيع پاليگورسكايت و كاني هاي رسي همراه در برخي از مواد مادري خاك هاي استان اصفهان . مجموعه مقالات نهمين كنگره علوم خاك ايران 6-9 شهريور 1384، تهران. صفحات359-360.
 98. بقائي، ا.ح.، ح. خادمي، ج. محمدي و م. افيوني. 1383. استفاده از تخمين گر كريجينگ در پهنه بندي پراكنش رسوب و نيكل قابل جذب در اطراف دو كارخانه ذوب فلز در منطقه اصفهان. سمپوزيوم فولاد 83، 12-11 اسفندماه 1383. صفحات 1092- 1098
 99. پورمنافي، س.، ج. خواجه الدين .و ح. خادمي. 1383. كاربرد تكنولوژي GIS و RS د رمعرفي سايتهاي مناسب جهت كشت گونه جنگلي Acer negundo همايش ژئوماتيك 83.
 100. صالحي، م.ح.، ح. خادمي و م. كريميان اقبال. 1382. توانايي نقشه برداري تفصيلي خاك در توصيف تغيير پذيري خصوصيات سطحي خاك در منطقه فرخشهر شهركرد. هشتمين كنگره علوم خاك ايران، 12-9 شهريور 1382، رشت. صفحات 147-148.
 101. فرپور، م.ه.، ح. خادمي و م. كريميان اقبال. بررسي منشاء گچ در خاكهاي اطراف رفسنجان با استفاده از روش ايزوتوپهاي پايدار. هشتمين كنگره علوم خاك ايران، 12-9 شهريور 1382، رشت. صفحات 159-161.
 102. اميني، م.، م. افيوني، ح. خادمي و ن. فتحيان پور. 1382. ارزيابي آلودگي خاكهاي منطقه اصفهان با استفاده از تلفيق منطق فازي و تخمين مكاني. هشتمين كنگره علوم خاك ايران، 12-9 شهريور 1382، رشت. صفحات 569-571.
 103. انصاري مهابادي،‌ آ.، ح. خادمي  و م.ع. حاج عباسي. 1382. ارزيابي سنتيك جذب فلزات از محلولهاي آبي با استفاده از كاني زئوليت سمنان. هشتمين كنگره علوم خاك ايران، 12-9 شهريور 1382، رشت. صفحات 572-574.
 104. بقائي، ا.ح.، ج. محمدي و ح. خادمي. 1382. پهنه بندي آلودگي روي در خاك در اطراف دو كارخانه صنعتي منطقه اصفهان. هشتمين كنگره علوم خاك ايران، 12-9 شهريور 1382، رشت. صفحات 580-581.
 105. دهقان، ر.ع.، ح. شريعتمداري و ح. خادمي. 1382. اشكال مختلف فسفر معدني خاك و تغييرات آنها در دو رديف ارضي در منطقه اصفهان. هشتمين كنگره علوم خاك ايران، 12-9 شهريور 1382، رشت. صفحات 601-604.
 106. شكل آبادي، م.، ح. خادمي و ا.ح. چرخابي. 1382. مقايسه فاكتور فرسايش پذيري معادله جهاني فرسايش خاك اصلاح شده (RUSLE) در خاكهاي حاصل از مواد مادري متفاوت در حوزه آبخيز گل آباد،‌اردستان. هشتمين كنگره علوم خاك ايران، 12-9 شهريور 1382، رشت. صفحات 850-852.
 107. دهقانيان، س.، م. كريميان اقبال  و ح. خادمي. 1382. تاثير خصوصيات خاك سطحي بر قابليت تشكيل سله و مقاومت آن به فرسايش آبي. هشتمين كنگره علوم خاك ايران، 12-9 شهريور 1382، رشت. صفحات 894-895.
 108. مختاري،‌ ك.،‌ ج. خواجه الدين و ح. خادمي. 1382. رابطه رشد گياه زرد تاغ با خصوصيات خاك در منطقه ابوزيد آباد كاشان. مجموعه مقالات همايش ملي تاغ و تاغكاري در ايران،‌ كرمان 27 الي 29 خرداد 82.
 109. بقائي، ا.حح. خادمي ،  ج. محمدي و م. ا فيوني. 1381. مقايسه پراكنش سرب در خاك سطحي در اطراف دو كارخانه ذوب فلزات. سمپوزيوم فولاد 81، 11 و 12 اسفندماه 81. اصفهان، شركت سهامي ذوب آهن اصفهان. صفحات 756-765.
 110. كياحيرتي، ج.، س. اسلاميان، ح. خادمي و ا.ح. چرخابي. 1380. بررسي عملكرد شبكه پخش سيلاب در تغذيه مصنوعي سفره هاي آب زيرزميني دشت موغار اردستان در استان اصفهان. مجموعه مقالات اولين كنفرانس ملي بررسي راهكارهاي مقابله با بحران آب، 18 الي 19 اسفند 1380،‌ دانشگاه زابل. صفحات 49-69.
 111. نائل، مح. خادمي و م.ع. حاج عباسي. 1380. بررسي تخريب اراضي جنگلي و مرتعي با استفاده از شاخصهاي كيفيت خاك و تغييرات مكاني آنها. مجموعه مقالات هفتمين كنگره علوم خاك ايران، 7-4 شهريور 1380، دانشگاه شهركرد.
 112. شكل آبادي، م. و ح. خادمي. 1380 . بررسي فرسايش بين شياري خاك حاصل از مواد مادري متفاوت درحوزه آبخيز گل آباد. مجموعه مقالات هفتمين كنگره علوم خاك ايران، 7-4 شهريور 1380، دانشگاه شهركرد.  صفحات 272-274.
 113. چاوشي، ا. و ح. خادمي. 1380. تاثير مديريت هاي متفاوت بر برخي از شاخصهاي كيفيت خاك در اراضي مواج اطراف سميرم. مجموعه مقالات هفتمين كنگره علوم خاك ايران، 7-4 شهريور 1380، دانشگاه شهركرد.  صفحات 236-238.
 114. شكل آبادي، م. و ح. خادمي. 1380. مقايسه ميزان رواناب و رسوب در خاكهاي با مواد مادري متفاوت در حوزه آبخيز گل آباد. مجموعه مقالات هفتمين كنگره علوم خاك ايران، 7-4 شهريور 1380، دانشگاه شهركرد.  صفحه 226.
 115. فرپور، م.ه.،‌ م. كريميان اقبال  و ح. خادمي. 1380. تشكيل و طبقه بندي خاكهاي گچي سطوح مختلف ژئومرفولوژي در منطقه رفسنجان. مجموعه مقالات هفتمين كنگره علوم خاك ايران، 7-4 شهريور 1380، دانشگاه شهركرد.  صفحات 167-168.
 116. اميني، م. و ح. خادمي. 1380. تخمين مكاني غلظت كلر محلول در خاكهاي رودشت اصفهان با استفاده از كريجينگ و كوكريجينگ. مجموعه مقالات هفتمين كنگره علوم خاك ايران، 7-4 شهريور 1380، دانشگاه شهركرد.  صفحات 184-186.
 117. خير، ح. و ح. خادمي. 1380. بررسي تغيير پذيري برخي از خصوصيات خاك در مقياس زمين نما ( Land scape )در اراضي شيب دار سميرم. مجموعه مقالات هفتمين كنگره علوم خاك ايران، 7-4 شهريور 1380، دانشگاه شهركرد.  صفحات 169-170.
 118. فرپور، م.هح. خادمي و م. كريميان اقبال. 1380. تشكيل پاليگورسكايت و كانيهاي رسي همراه در خاكهاي سطوح مختلف ژئومرفولوژي حوالي رفسنجان. مجموعه مقالات هفتمين كنگره علوم خاك ايران، 7-4 شهريور 1380، دانشگاه شهركرد.  صفحات 198-199.
 119. صالحي، م.ح.، م. كريميان اقبال و ح. خادمي. 1380. مقايسه تغيير پذيري خاك در تعدادي از واحدهاي دو نقشه تفصيلي و اجمالي در منطقه فرخ شهر استان چهارمحال وبختياري. مجموعه مقالات هفتمين كنگره علوم خاك ايران، 7-4 شهريور 1380، دانشگاه شهركرد.  صفحات 150-152.
 120. فرپور، م.ه.، ح. خادمي و م. كريميان اقبال. 1379. مطالعه خاكهاي گچي منطقه رفسنجان و بررسي تناسب و محدوديتهاي آنها براي پروژه هاي حفاظت آب و خاك. اولين كنفرانس ملي بررسي راهكارهاي مقابله با كم آبي و خشكسالي ، جهاد دانشگاهي استان كرمان 9 و10 اسفند 79. صفحات 762-768.
 121. كياحيرتي، ج.، س. اسلاميان و ح. خادمي. 1379. نقش تنوع اقليمي و خشكسالي در بيابان زايي.  اولين كنفرانس ملي بررسي راهكارهاي مقابله با كم آبي و خشكسالي، جهاد دانشگاهي استان كرمان 9و10 اسفند 79. صفحات 762-768.
 122. خادمي، ح. و ا. جلاليان. كانيهاي رسي خاكهاي رودشت اصفهان. 1371. گزيده مقالات سومين كنگره علوم خاك ايران، 15 تا 18 شهريور ماه 1371. صفحات 57-79.
 123. خادمي، ح. و ا. جلاليان. تكوين و رده بندي خاكهاي منطقه رودشت اصفهان. 1371. گزيده مقالات سومين كنگره علوم خاك ايران، 15 تا 18 شهريور ماه 1371. صفحات 57-79.

تحت نظارت وف ایرانی